За събитието | About The Event

Conference on humanities, business and education. 13th and 14th October at the Hall of Sofia University.

Конференция за хуманитаристика, бизнес и образование. 13 и 14 октомври в Аулата на Софийски университет.

 

The themes of the lectures and the panels are related to the alternatives to the academic development. The event is aimed at students, academics, organizations, business leaders and people from the education sector.

The main objectives are: to maintain the connection between university and business; development and innovation in the humanitarian sector; increasing the opportunities for work for students and humanists; to justify the core business management activities related to the humanities and those in the education sector.

The concept is divided into lectures and panels. The lectures are coordinated with the invited speakers, for example: “Management in the Education Sector”, “The Publishing House and The Editor”. On the panel speakers will discuss topics related to the alternative academic development – Teachers panel, Editors panel, Translators panel, Cultural Heritage panel and more. Speakers will be managers, editors, teachers, translators, writers etc.

Темите на лекциите и панелите са свързани с алтернативите на акaдемичното развитие. Събитието е насочено към студенти, преподаватели, организации, хора от бизнес средите и образователния сектор.

Основните цели са: поддържането на връзката между университета и бизнеса; развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор; повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи; да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор.

Концепцията се дели на лекции и панели. Темите на лекциите се съгласуват с поканените лектори, напр. „Управление в образователния сектор”, „Издателството и редакторът”. А на панелите ще се обсъждат теми, свързани с алтернативата на академичното развитие – учителски панел, редакторски панел, преводачески панел, панел за културно наследство и др. Някои от тях ще са управители, редактори, учители, преводачи, писатели и др.

error: