Къде се обучават музиколозите в Европа?

Най-много възможности за следване на бакалавър или магистър по музикознание има в Италия, Испания, Франция и Германия. В проучването са включени консерватории, частни и държавни университети, които предлагат специалности, свързани с музикознанието като теория и аналитичната му функция. Специално отношение има към специалности, в които обучението включва дисциплини от сферата на бизнеса.

В Гърция има най-много университети, които приемат музиколози на Балканския полуостров, следвана от Хърватия и Румъния. Предимно приемът на студенти по музикознание разделя обучаващите се на профили. В България специалността се разделя на четири основни профила – етномузикознание, теоретично музикознание, историческо музикознание и музикална естетика. 

Данните са обработени в проучването “Musicology in Numbers”, където са представени различните аспекти на музиколога. Включени са възможностите за кариерно развитие и показва комплексните дейности и умения, които трябва да притежават специалистите, както и възможностите за обучение във висшето образование в Европа.