Символът на конференцията | The Symbol of the Conference

СВЕТОВНО ДЪРВО

Arbor Mundi - the symbol of SlavConf.автор: Лилия Иванова | author: Lilia Ivanova

SlavConf. е замислена като ежегодна конференция, подкрепяща идеология и каузи, свързани с развитието и популяризацията на българската и славянската идентичност, на културата, историята и езиците ни. С това целим да постигнем по-широк обмен и връзка между професионалните възможности за реализация и академичното развитие на млади хуманитаристи, и да утвърдим каузата си за по-силен интерес към хуманитарните науки. С мисълта за продължителост и ежегодност, SlavConf. поставя началото на собствен бранд, като за негов символ сме избрали славянското Световно дърво. Вариантът, изготвен от нас, цели да представи този митологичен образ, стилизиран под формата на българска шевица. Спонсорът на идеята е Националното представителство на студентските съвети.

Световното дърво е олицетворение на начина, по който предците ни са си представяли света и вселената. Това е един от символите на славянските вярвания и митове, свързан и с идеята, че именно то поддържа живота на земята и ако бъде отсечено, ще е краят на света. Дървото се намира в неговия център и е разделено на три части: горна, средна и долна. Горната се нарича Прав, това е светът, обитаван от божественото, който е разположен в короната на дървото. Средната е светът на хората, светът на всичко, което познаваме и виждаме, преходът между горния и долния свят – това е стволът на дървото и е наречен Яв. Долната част се намира в корените на дървото, това е подземният свят, светът където обитават духовете на мъртвите, както и някои митологични чудовища.

Организаторите на SlavConf. подкрепяме идеята за приемственост и съхранение на историята и идентичността на българите. Първите продукти ще са добавени в интерактивната зона на конференцията и ще можете да спечелите торба, брандирана със Световното дърво.
SlavConf. is conceived as an annual conference supporting an ideology and causes related to the development and the popularization of the Bulgarian and Slavic identity; of our culture, history and languages. This aims at a broader exchange and connection between the professional opportunities for realization and the academic development of young humanitarians and at promoting the cause for wider interest in the humanities. Considering the aim for duration and annual work, SlavConf. marks the beginning of its own brand, having chosen the Slavic World Tree /Arbor Mundi/ as its symbol. The version prepared by us aims to present this mythological element, stylized in the form of a Bulgarian traditional pattern. Sponsor of the project is the National Assembly of Students' Councils in Republic of Bulgaria.

The World Tree is the representation of the way our ancestors imagined the world and the universe. This is one of the symbols of the Slavic beliefs and mythology related to the idea that the tree sustains life on earth, and if it is cut off, this would be the end of the world. The tree is located in its center and it is divided into three parts: upper, middle and lower. The upper one is called Prav, this is the world inhabited by the gods, which is located in the crown of the tree. The middle one is the world of people, the world of everything we know and see, the transition between the upper and the lower world - this is the trunk of the tree which is called Yav. The lower one, called Nav, is in the roots of the tree, this is the underworld, there are the spirits of the dead, as well as some mythological creatures.

The Organization Team of SlavConf. supports the idea of succession and preservation of the Bulgarian history and identity. The first products will be added to the interactive area and you can win a bag with the World Tree.
error: