SLAVCONF.
13-14 October 2017

HUMANITIES | BUSINESS | EDUCATION

SCHEDULE | ПРОГРАМА

About | Относно

SlavConf. – международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2017г. в Аулата на Софийски университет „Свети Климент Охридски”. Темите на лекциите и панелите са свързани с алтернативите на акaдемичното развитие. Събитието е насочено към студенти, преподаватели, организации, хора от бизнес средите и образователния сектор. Основните цели са: поддържането на връзката между университета и бизнеса; развитието на културата и иновациите в хуманитарния сектор; повишаването на възможностите за работа на студенти и хуманитаристи; да се обосноват основните дейности за управлението на бизнес, свързан с хуманитарните науки и тези от образователния сектор.

SlavConf. – International Conference on Humanities, Business and Education, will be held on 13th and 14th October 2017 in the Hall of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The topics of the lectures and the panels are related to the alternatives of the academic development. The event is aimed at students, lecturers, organizations, business leaders and people from the educational sector. The main objectives are: to maintain the connection between university and business; the development of culture and innovation in the humanitarian sector; increasing student and humanitarian opportunities for work; to justify the basics of business management activities related to the humanities and the activities in the educational sector.

Organizers | Организатори

ZORNITSA TANCHEVA

Project Manager
zornitsa@slavconf.com

LILIA IVANOVA

Organizer
lilia.ivanova@slavconf.com

VENERA DIMITROVA

Organizer
venera@slavconf.com

MARIA-LIYA BORISOVA

Organizer
mlborisova@slavconf.com

Testimonials | Отзиви

News | Новини

Contact | Контакт

error: