Skip links

ESN Bulgaria проучва достъпността на столични университети

Erasmus Student Network развива проект за проучване на достъпността на столични университети за студенти със слухови, зрителни и опорно-двигателни нарушения.

В началото на април тази година Erasmus Student Network (ESN) – Bulgaria спечели проект към Столична община по линия на програмата – “Социални иновации”. Развиваният от ESN България проект – “Студенти помагат на студенти” – достъпно за млади хора с увреждане цели да бъде в помощ на студентите със специални образователни потребности, които имат нужда от пригодна за тази цел образователна инфраструктура.

Проектът представлява едно своеобразно проучване, целящо да акцентира върху проблеми на студентите. ESN България желае да бъде медиатор между различните български институции отговорни за разрешаването на проблемите на студентите със специални образователни потребности, избрали да следват висше образование.

Идеята на проекта е да се проучи достъпността на български висши училища на територията на Столична община. Целите на проекта предвиждат анкетиране на студенти и организация на проучвателни обходи относно доколко са достъпни университетските бази и учебният процес за млади хора с увреждания. В тази връзка ESN България силно вярва, че проучването ще спомогне да се инициират дейности по изграждане на подкрепяща обучителна и адаптирана, толерантна към различията среда; среда, в която на основата на познаване на нуждите, проблемите и възможностите на студентите със специални образователни потребности (СОП), ще се въведат позитивни практики за тяхното обучение и активно включване в живота на университета.

Успешната реализация на проекта ще даде възможност да се анализира сегашната ситуация за хора с увреждания, следващи във висши столични учебни заведения, като по този начин ще бъде налична база от данни и информация, която може да бъде използвана от български институции и организации в подобряването на интеграцията и социалното включване на хората с увреждания. Резултатите от проучването могат да бъдат също така използвани и при проектиране на бъдещи образователни центрове, сгради, учебни бази, тъй като проучването ще съдържа ценни елементи от социалното включване на младите хора със СОП.

Erasmus Student Network – България има широк опит в реализирането на дейности и инициативи, които имат социална насоченост. Именно заради това се породи идеята да се проучат български висши училища по отношение на тяхната достъпност и приобщаваща среда. Идеята е проектът да бъде изцяло реализиран с участието на доброволци – членове на ESN България. Мисията на ESN България е да представлява български и международни студенти, като по този начин предоставя възможности за културно разбиране и личностно усъвършенстване на принципа на „Студенти, помагащи на студенти“.

Програмата Еразъм+ и ESN ни учат на разбиране, толерантност, солидарност – как да се вкараме в обувките на другите и как с общи усилия можем да бъдем полезни и да допринесем за равен достъп до образование на младите хора в България”, това сподели председателят на организацията Златина Тодорова при представяне на проекта при срещата си с дирекция “Висше образование” към Министерството на образованието и науката.


Към момента проектът е в решаващата си фаза. Онлайн анкетната част може е достъпна на този линк, а в началото на месец декември по време на заключителна конференция ще бъдат представени анализираните и обобщени резултати от проучването.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag